Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
aga 2024

AGA 2024

Se convoacă Adunarea Generală Anuală a membrilor Asociației CREDIDAM în data de 25 aprilie 2024, respectiv 26 aprilie 2024, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 10 00 , la Hotel InterContinental Athénée Palace București (Strada Episcopiei, nr.1-3, sector 1, București, 010292 – colţ cu Calea Victoriei, vizavi de Ateneul Român), cu următoarea ordine de zi:
1. Acreditare:
    a. Reprezentanţi;
    b. Membri Individuali.
2. Stabilirea Cvorumului;
3. Deschiderea lucrărilor;
4. Alegerea:
    a. Prezidiului Adunării Generale Anuale;
    b. Secretariatului Adunării Generale Anuale;
    c. Chestorilor Adunării Generale Anuale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).
5. Aprobare ordine de zi AGA;
6. Raportul Consiliului Director aferent anului 2023;
7. Raportul Directorului Executiv aferent anului 2023;
8. Situații financiar-contabile pentru anul 2023 (sume colectate, sume repartizate, sume nerepartizate,comision)/Bilanțul contabil aferent anului 2023/ Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) aferentă anului 2023/ Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;
9. Raportul Comisiei de Cenzori aferent anului 2023;
10. Raportul Organului de Supraveghere aferent anului 2023;
11. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii aferent anului 2023;
12. Declarațiile individuale anuale, intocmite pentru anul 2023 de membrii Consiliului Director și membrii Organului de Supraveghere;
13. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Anuale:
- Hotărârea nr. 101 privind excedentul realizat de Asociația CREDIDAM la sfârșitul anului 2023, anului 2022, anului 2021, anului 2020, anului 2019, precum și cu privire la excedentele aferente anilor 2018 și 2017, rămase necheltuite;
14. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii (5 locuri vacante).
15. Alegerea unui membru al Comisiei de Cenzori (1 loc vacant).
16. Diverse;
17. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale Anuale;
18. Închiderea lucrărilor Adunării Generale Anuale a Asociației CREDIDAM.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul la data de 25 aprilie 2024, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul Asociației CREDIDAM, Adunarea Generală Anuală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 26 aprilie 2024, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis membrilor Asociației CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul desemnat potrivit art. 99 alin. 2 din Legea 8/1996 și art. 12 pct. I alin. (8) din Statutul Asociației CREDIDAM/mandatarul (artist interpret/membru al Asociației CREDIDAM) este mandatat/împuternicit
să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală Anuală a Asociației CREDIDAM. Membrii Asociației CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până luni, 08 aprilie 2024, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al Asociației CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul Adunării Generale Anuale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul Asociației CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală Anuală, respectiv 25/26 aprilie 2024. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură Adunare Generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind Adunarea Generală. În cadrul Adunării Generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 12, punct I, alin. 7 din Statutul Asociației CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate au hotărât cu unanimitate de voturi ca membrii Asociației CREDIDAM să fie convocaţi prin postarea anunțului pe site-ul Asociației CREDIDAM, www.credidam.ro, într-un ziar on-line, prin invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, prin sms transmis tuturor membrilor care au comunicat Asociației CREDIDAM datele de contact respective.

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza LISTĂ CANDIDATURI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.101

 

About Author

Connect with Me: