Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Group of Business Talking in a Meeting

AGA 2021

Sub rezerva amânării, se convoacă Adunarea Generală Anuală a membrilor CREDIDAM în data de 28 aprilie 2021, respectiv 29 aprilie 2021, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la ARENELE ROMANE, Str. Cuțitul de Argint, nr. 3, (Parcul Carol), Sector 4, București, Sala de Spectacol „Arenele Romane” cu următoarea ordine de zi:

  1. Acreditare:

a) Reprezentanţi;

b) Membri Individuali.

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4. Alegerea:

a) Prezidiului Adunării Generale Anuale;

b) Secretariatului Adunării Generale Anuale;

c) Chestorilor Adunării Generale Anuale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).

5. Aprobare ordine de zi AGA;

6. Raportul Consiliului Director;

7. Raportul Directorului Executiv;

8. Raportul financiar-contabil /Bilanț contabil / Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;

9. Raportul Comisiei de Cenzori;

10. Raportul Organului de Supraveghere;

11. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

12. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Anuale:

- Hotărârea nr. 96 privind excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârșitul anului 2020, anului 2019 precum și cu privire la excedentele aferente anilor 2017 și 2018, rămase necheltuite;

13. Alegerea unui membru al Comisiei de Specialitate (un loc vacant);

14. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

15. Diverse;

16. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale Anuale;

17. Închiderea lucrărilor Adunării Generale a CREDIDAM.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul la data de 28 aprilie 2021, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală Anuală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 29 aprilie 2021, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul desemnat potrivit art. 99 alin. 2 din Legea 8/1996 și art. 12 pct. I alin. (8) din Statutul CREDIDAM/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală Anuală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până luni, 12 aprilie 2021, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 28/29 aprilie 2021. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, art. 12, punct I, alin. 7 din Statutul CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, printr-un ziar de largă răspândire, prin invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, prin sms transmis tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

 

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 96

Click pentru a vizualiza LISTA DE CANDIDATURI

About Author

Connect with Me: