Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
AGE 2022

Adunarea Generală Extraordinară

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor CREDIDAM în data de 05.09.2022, respectiv 06.09.2022, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 10:00, la ARENELE ROMANE, Str. Cuțitul de Argint, nr. 3, (Parcul Carol), Sector 4, București, Sala de Spectacol „Arenele Romane”, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Acreditare:

a.         Reprezentanţi;

b.         Membri Individuali.

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4. Alegerea:

a.         Prezidiului Adunării Generale Extraordinare;

b.         Secretariatului Adunării Generale Extraordinare;

c.         Chestorilor Adunării Generale Extraordinare (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).

5. Aprobare ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare;

6. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare:

- Hotărârea nr. 99 privind aprobarea modificării Statutului CREDIDAM în raport de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 69/2022, în forma avizată de ORDA;

7. Actualizarea extrasului din statutul CREDIDAM privind Metodologia/formula de calcul utilizată de CREDIDAM pentru calcularea remunerației ce revine titularilor de drepturi (pe surse de colectare) și a Manualului de repartiție, ca urmare a modificării Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin Legea nr. 69/2022 și a modificării statutului CREDIDAM, pentru publicarea pe pagina de internet a CREDIDAM, www.credidam.ro;

8. Diverse;

9. Închiderea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare.

 

În cazul în care nu este întrunit cvorumul la data de 05 septembrie 2022, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 06 septembrie 2022, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

 

Accesul în sală este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul desemnat potrivit art. 99 alin. 2 din Legea 8/1996 și art. 12 pct. I alin. (8) din Statutul CREDIDAM/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până luni, 22 august.2022, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 05/06 septembrie 2022. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, art. 12, punct I, alin. 7 din Statutul CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

 

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate au hotărât cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin postarea anunțului pe site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, într-un ziar on-line, prin invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, prin sms transmis tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

About Author

Connect with Me: